Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti

Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o muzejima (Narodne novine 110/15), članka 32. stavka 3. 4. i 6. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti od 16.3.2016. i Odluke o izmjenama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti od 28.4.2017., Muzejsko vijeće Muzeja suvremene umjetnosti, na sjednici održanoj dana 30.10.2017. donijelo je Odluku kojom se raspisuje

N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti


Prema odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o muzejima i članka 33. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;

- najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja;

- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

- znanje jednog stranog jezika;

- koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17)

Uz prijavu na natječaj svaki kandidat dužan je podnijeti program rada za mandatno razdoblje i priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili neovjerenoj preslici): životopis; dokaz o stručnoj spremi; dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica); dokaz o znanju stranog jezika; uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana); dokaz o ukupnom radnom iskustvu - ne stariji od datuma objave natječaja: Elektronički zapis ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje; dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca).

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Avenija Dubrovnik 17, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.