Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

Novosti

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: KUSTOS/ICA VODITELJ/ICA ODJELA ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST

Prema odredbama članka 30. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti raspisuje se

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

KUSTOS/ICA VODITELJ/ICA ODJELA ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust)

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (povijest umjetnosti ili likovna kultura), sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te položen stručni ispit za kustosa ili za muzejskog pedagoga i znanje dva svjetska jezika.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl. 9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici MSU dana 10.9.2018. i traje do dana 18.9.2018.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Adobeovog Flash Playera.