N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

 

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

12.04.2023

Prema odredbama članka 33.st. 2. al. 15. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, raspisuje se

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, najmanje pet godina radnog iskustva u proračunskom računovodstvu i na poslovima rukovođenja, znanje rada na računalu

Uz  pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30  dana)
  • dokaz o radnom iskustvu od najmanje pet godina u proračunskom računovodstvu i na poslovima rukovođenja (potvrda poslodavca ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto)
  • domovnica i osobna iskaznica

 

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti  te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze na dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”  br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.  Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 27. travnja 2023.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno u tajništvo MSU-a ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb (s naznakom „za natječaj – voditelj računovodstva“).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Natječaj je otvoren od 12. do 27. 4. 2023.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

10010 ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 17

 

Broj:  01-74/10-KL/lbb

Zagreb, 23.5.2023.

 

Temeljem članka 25. st. 2. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), članka 33. Statuta MSU,  članka 8. st. 5. i  članka 14. i 15. Pravilnika o radu MSU donosim

 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA PO NATJEČAJU

 

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu voditelja računovodstva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,  izabrana je Tamara Elmazovski.

 

 

Ravnateljica:

 

Zdenka Badovinac