Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) dalje u tekstu: Zakon) Muzej suvremene umjetnosti osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Muzeja suvremene umjetnosti (www.msu.hr)  bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se, prema članku 27. Zakona, ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Zakonodavni okvir

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10 - pročišćeni tekst):

„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

„Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice.“   

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/2015.)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 83/2014.)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/2014.)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 15/2014.)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ("Narodne novine", broj 83/2014.)

 

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o imenovanju službenika za informiranje pdf 219.51 KB
Zahtjev za pristup informacijama doc 50.00 KB
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija doc 50.50 KB
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija doc 49.00 KB
Statut MSU 23.10.2018 pdf 3.86 MB
Odluka o izmjenama i dopunama statuta Muzeja suvremene umjetnosti pdf 710.02 KB
Finanancijska izvješća za 2019. pdf 8.78 MB
Financijska izvješća za 2018. pdf 27.16 MB
Program MSU-a 2020. doc 1.20 MB
Izvješće o izvršenom programu u 2019 godini pdf 1.34 MB
Financijski plan za 2020. pdf 1.31 MB
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu pdf 360.85 KB
Program MSU-a 2021. pdf 1.39 MB
Rebalans dijela financijskog plana 2020. travanj pdf 6.12 MB
Rebalans financijskog plana 2020. prosinac pdf 5.71 MB
Godišnje izvješće za 2020. pdf 211.33 KB
Financijski izvještaji 2020. referentna stranica i bilješke pdf 5.81 MB
Financijski izvještaji 2020. xls 1.29 MB
Finacijski plan za 2021. pdf 4.11 MB
Izvještaj o radu MSU za 2020. pdf 4.16 MB
Pravilnik o radu 2021. - pročišćeni tekst pdf 1.08 MB
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2021. - pročišćeni tekst pdf 2.81 MB
I. izmjena financijskog plana za 2021. godinu pdf 389.74 KB