Zaštita osobnih podataka

 

Zaštita osobnih podataka

INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

 

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI,  Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb, OIB: 78352024822,  javna je ustanova u kulturi koja obavlja muzejsku djelatnost kao predmet poslovanja. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući  važeće zakone i propise.

1. Voditelj obrade osobnih podataka
 

Muzej suvremene umjetnosti  voditelj je zbirki i voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),  zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka.  Muzej suvremene umjetnosti  kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka
 

Muzej suvremene umjetnosti, sukladno važećim propisima imenovao je Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: karmela.loina@msu.hr ili 00385 (0)1 6052 737.

3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa/i dr. kojem je  Muzej suvremene umjetnosti nositelj  ili sudjeluje kao  jedan od sudionika projekta/programa/i dr.

Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti  odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa odnosno izdati potvrdu kojom dokazujemo Vaše sudjelovanje u projektu/programu, provesti kvalifikacijski natječaj za zasnivanje  radnog odnosa ili stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dopustiti uvid i/ili korištenje građe i dokumentacije Muzeja suvremene umjetnosti itd. Vaši osnovni  osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa (prebivalište i boravište) kontakt podaci, OIB.  Za realizaciju pojedine svrhe  Muzej suvremene umjetnosti  traži,  zbog ispunjenja naših obveza preuzetih  ugovorom, projektom,  programom te zbog zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o:  datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata / programa ili pri testiranju za zasnivanje  radnog odnosa  ili za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, dokaz o državljanstvu, prebivalištu odnosno boravištu, broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, JMBG-u, dokaze  o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o poznavanju stranih jezika,  pripadnost mirovinskom stupu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, članstvu u strukovnim udrugama i sl.)

Muzej suvremene umjetnosti obradu osobnih podataka provodi po načelu privole, zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja vremena pohrane, cjelovitosti, povjerljivosti i pouzdanosti.

 

Popis osobnih podataka koje prikupljamo u svrhu:

UGOVORI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa  (prebivalište i/ili boravište)
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Broj otvorenog računa u banci (IBAN) i naziv banke u kojoj je račun otvoren
 6. Pripadnost mirovinskom stupu
 7. Pripadnost strukovnoj udruzi
 8. Potvrda o osiguranju (za strane državljane)

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ILI STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 1. Ime i prezime
 2. Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 3. Datum rođenja
 4. Adresa (prebivalište i/ili boravište)
 5. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 6. OIB
 7. Dokaz o državljanstvu
 8. Podaci o stručnom radu i usavršavanju
 9. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 10. Dokaz o stečenom obrazovanju
 11. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 12. Dokaz o poznavanju stranih jezika
 13. Eventualni drugi potrebni dokazi koji se traže prema uvjetima natječaja

 

RAČUNI:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

 

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA, PROJEKTIMA, PROGRAMIMA SL. U ORGANIZACIJI ILI SUORGANIZACIJI  MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI,  ZAGREB

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB
 5. Stručno zvanje
 6. Poslodavac i radno mjesto

 

ZA POSTUPANJE VEZANO TEMELJEM UPITA / ZAHTJEVA / i dr.:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. Status - zaposlenje (poslodavac i radno mjesto), učenik, student
 5. OIB

 

Obvezno:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa
 3. Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 4. OIB

 

Dodatno:  ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita / zahtjeva / i dr. (vidi nabrojane kategorije u toč. 3.).

 

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?
 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja i izvršenja Vašeg ugovora s Muzejom suvremene umjetnosti odnosno prijave i/ili  izdavanja potvrde o sudjelovanju u projektu/programu tj. radi omogućavanja izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz muzejsku djelatnost i druge djelatnosti koje služe obavljanju muzejske djelatnosti, kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi, stručno osposobljavanje) kao dio natječajne dokumentacije, putem prijava za programe/ projekte, upitom, najčešće putem e-maila,  za potrebe realizacije prava i obveza iz ugovora, putem obrazaca koji su objavljeni za pojedine programe i/ili projekte ili za ostvarivanje prava na pristup za korištenje građe i dokumentacije Muzeja suvremene umjetnosti,  sudjelovanje na radionicama i sl.).

Ako to od nas traže zakonski propisi, za određene razloge  dodatno ćemo tražiti Vašu izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

- radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili u programu kojem je Muzej suvremene umjetnosti nositelj ili sudionik tj. radi  sklapanja i ispunjenja ugovora  kojim preuzimate određene obveze kao sudionik odnosno polaznik projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja muzejske djelatnosti.

- radi ispunjenja naših zakonskih obveza

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su:

- reguliranje Vašeg statusa kao zaposlenika ili polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

- reguliranje Vašeg statusa kao polaznika projekta i/ili programa u kojem sudjelujete.

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:

- potrebe marketinga u smislu obavještavanja o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom. 

 

5. Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?
 

Muzej suvremene umjetnosti  jamči da se će se Vaši podaci obrađivati  samo na način koji je u skladu s gore navedenim legitimnim interesima i svrhama, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni na web stranici www.msu.hr: - natječaji za zasnivanje radnog odnosa  ili  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na radionicama, programima, projektima. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Muzej suvremene umjetnosti isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih propisa, Vaše osobne podatke prosljeđuje trećim osobama i to samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji  (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i/ili prijave na programe, ali uvijek u svrhu za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka. Vaše osobne podatke Muzej suvremene umjetnosti  prosljeđuje, osim gore navedenih,  ukoliko je to neophodno,   poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama Muzeja suvremene umjetnosti. Obveza Muzeja suvremene umjetnosti  je obavijestiti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

 

6. Gdje će se moji podaci obrađivati?
 

Vaši osobni podaci  bit će obrađivani ovisno o projektu odnosno programu unutar Europske unije od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Muzeja suvremene umjetnosti.

 

7. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?
 

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo:

- na informacije o  postupku obrade Vaših osobnih podataka;

- povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu (putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka);  

- ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni (putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka);

- brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;

- podnošenje prigovora Muzeju suvremene umjetnosti  ili nadležnom državnom tijelu

 

8. Pravo na prigovor nadzornom tijelu
 

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti  nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

 

9. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
 

Vaše podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka  upravo je svrha prikupljanja, trajanje projekta/ programa ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme. 

 

10. Informacije i  podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka
Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom,  e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • 01/6052 701
 • e-mail: karmela.loina@msu.hr
 • pisanim putem na adresu: Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb
 • pritužba - putem  određenih web obrasca koji se nalazi na www.msu.hr

 

11. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?
 

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.msu.hr

Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

 

12. Povlačenje privole

U svakom trenutku imate pravo povući privolu danu Muzeju suvremene umjetnosti za korištenje osobnih podataka, ukoliko je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena, putem obrasca Povlačenje privole.

Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza  proizašlih iz potpisivanja ugovora između Muzeja suvremene umjetnosti i stranke,  prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za zasnivanje radnog odnosa ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,  i sl.) ima za posljedicu nemogućnost od strane Muzeja suvremene umjetnosti  provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.

 

      Ravnateljica  Muzeja suvremene umjetnosti:

                              mr.sc Snježana Pintarić

 

U Zagrebu, 17. svibnja 2018.

Broj: 01-111/1-KL/lbb

 

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka pdf 303.50 KB
Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka pdf 829.07 KB
Suglasnost za prikupljanje podataka: Natječaj za posao docx 12.53 KB
Suglasnost za prikupljanje podataka: Sudjelovanje u programu docx 12.81 KB
Obrazac za dopunu ili promjenu podataka docx 14.18 KB
Obrazac za podnošenje pritužbe docx 12.46 KB
Obrazac za povlačenje privole docx 12.66 KB
msu2019 pdf 8.78 MB
msu20191 pdf 8.78 MB