PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

01.06.2019

natječaj traje od 1. 6. do 21. 6. 2019.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI, Zagreb, Avenija

Dubrovnik 17, (u nastavku: MSU) objavljuje sljedeći:

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja

Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u MSU na adresi Avenija Dubrovnik 17, Zagreb u kojem se može obavljati jedna od slijedećih ugostiteljskih djelatnosti:

bistro, slastičarnica, fast food/street food, caffe-bar, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, kavana, restoran

Prostor zakupa obuhvaća: prostor za usluživanje sa šankom, opremljenu kuhinju, podrum u kojem se nalaze spremišta, garderobe i pripadajuće sanitarije te natkrivenu južnu i zapadnu terasu. Površina zatvorenog dijela prostora iznosi 347 m², a površina terasa 244 m².

Navedeni prostor ima zaseban ulaz, kako gostiju tako i dostave koja je omogućena iz muzejske garaže neovisno o režimu rada MSU. Prostor koji se daje u zakup sastavni je dio muzejskih sadržaja, ali je omogućeno i potpuno odvojeno korištenje. Restoranska kuhinja općeg je tipa za restorane po narudžbi, kapaciteta i preko 200 obroka. Moguće je pripremiti sve, od predjela do slastica jer je projektiran klasičan termo-blok.


Prostori su opremljeni potrebnom opremom i inventarom.

Ugovor se sklapa u obliku solemnizirane isprave s ovršnim klauzulama u slučaju povrede. Troškove solemnizacije snosi zakupnik.

Prostor je u posjedu MSU.

MSU posjeduje važeći energetski certifikat za zgradu koje je restoran MSU sastavni dio, energetskog razreda “D”, izrađen od strane ovlaštene pravne osobe Mašinoprojekt d.o.o., Braće Domany 8, Zagreb, reg. broj ovlaštene
osobe P-40/2010, broj energetskog certifikata P 40 2010 002 B3, s datumom izdavanja od 11.07.2012. g. i važenja do 11.07.2022. g.


Djelatnost

U prostoru se može vršiti isključivo ugostiteljska djelatnost u skladu s odobrenim konceptom Zakupodavca (koji između ostalog pored kvalitete obuhvaća design cjelovite ponude i odabir stila muzike) i u skladu s ugovorom o zakupu koji će biti sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem koji udovoljava svim uvjetima natječaja, po okončanju postupka javnog natječaja i donošenju odluke o najpovoljnijoj ponudi.

Korištenje žigova: MSU, imena restorana i caffe bara u skladu s ugovorom o zakupu.

Za svaku organizaciju bilo kakvih dodatnih događanja potrebna je pisana suglasnost MSU-a za svaki pojedinačni slučaj uz međusobno dogovaranje uvjeta.

Za svako vizualno uređenje i opremanje (uključujući suncobrane, stolnjake, sponzorske hladnjake i sl.) potrebna je suglasnost MSU-a.

Ostale obveze bit će definirane ugovorom.


Uređenje prostora

Prostor je opremljen potrebnom ispravnom opremom.

Međusobna prava i obveze vezana uz uređenje prostora bit će definirana ugovorom.


Prvenstveni uvjeti zakupa

Početni iznos zakupnine iznosi 9.000,00 kuna + PDV.

U cijenu je uključen i najam opreme koja je sastavni dio zakupljenog prostora i koju zakupnik mora čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika te ju je dužan osigurati od oštećenja.

U iznos zakupnine nisu uključeni troškovi struje, vode, grijanja/hlađenja, odvoza smeća, komunalne naknade i interneta. Navedene režijske troškove zakupnik će plaćati u paušalnom mjesečnom iznosu od 3.900,00 kuna, u što je uračunat PDV.

Plaćanje ostalih troškova poslovanja, snosi zakupnik.

Dospijeće plaćanja zakupnine i paušala režijskih troškova: do petoga dana u mjesecu za tekući mjesec na račun MSU IBAN: HR9623600001101229166.

Do potpisa ugovora zakupnik je obvezan uplatiti 6 (šest) mjesečnih pologa zakupnine kao osiguranje za poštivanje ugovornih obveza za plaćanje zakupnine, iseljenja iz prostora po prestanku ugovora i eventualne štete radi nepoštivanja ugovora. Polog će biti vraćen zakupniku u roku od mjesec dana nakon isteka ugovora o zakupu ukoliko ne bude iskorišten u svrhe za koje je namijenjen. Umjesto pologa može se predati izvorna bankarska garancija, bezuvjetna i plativa u korist MSU "na prvi poziv" i "bez prava prigovora", u visini 6 mjesečnih zakupnina s rokom važenja koji je za mjesec dana dulji od trajanja zakupa.

Osobno jamstvo i bjanko zadužnice članova društva i uprave odnosno imatelja udjela ili vlasnika obrta priložiti prilikom potpisa ugovora u visini do 50.000,00 kuna za ugovorne obveze zakupoprimca.

Trajanje zakupa 5 (pet) godina.

Posebna prava i obveze bit će definirane ugovorom između zakupodavca i zakupnika (koja će pored već prethodno navedenih obveza, između ostalog, obuhvaćati obvezatno radno vrijeme, kvalitetu usluge, odobravanje jelovnika, pripremanje određene vrste hrane, pravo nadzora, rabat za korištenje usluga restorana za zaposlenike MSU za vrijeme radnog vremena MSU i dr.).

Zakupodavac može angažirati zakupoprimca za pružanje usluga prilikom događanja u organizaciji MSU-a.

Ostali uvjeti zakupa bit će definirani ugovorom.

Ponuda

Ponude mogu podnijeti pravne i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića s barem trogodišnjim iskustvom u djelatnosti, koje nemaju nikakvih dugova s osnova poreza iIi doprinosa i čiji račun nije bio u blokadi posljednjih godinu dana.

Ponuda mora sadržavati:

- ispunjeni obrazac koji se nalazi se u prilogu ovog natječaja, popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja,

- presliku osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe, te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar (obrtnicu), iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena ili original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena,

- dokaz o tome da je ponuditelj uplatio jamčevinu u visini trostruke početne zakupnine iz toč. 4. st. 1. koja se uplaćuje na račun MSU kod Zagrebačke banke d.d. IBAN HR9623600001101229166 koja služi kao osiguranje za slučaj odustajanja od sklapanja Ugovora o zakupu ukoliko ponuđač bude izabran.
Izabrani natjecatelj za zakup poslovnoga prostora obvezan je nakon primitka odluke o izboru, a prije sklapanja ugovora, uplatiti razliku iznosa od položene jamčevine do visine triju ponuđenih zakupnina uvećano za PDV.
Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana konačnosti odluke o izboru. Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu,

- jasno razrađen koncept i plan vođenja predmeta zakupa i plan jelovnika, u skladu s poslanjem i poslovanjem MSU-a,

- reference kojima dokazuje trogodišnje iskustvo u ugostiteljskoj djelatnosti,

- dokaz o solventnosti,

- financijski izvještaj za posljednju godinu,

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja te izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana objave javnog natječaja,

- izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje prednost iz točke 6. ovog natječaja.

Odbit će se ponude:

- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici MSU ili Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično) ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare,

- fizičkih ili pravnih osoba koje imaju dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja,

- pravnih osoba koje nisu solventne,

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja,

Odbacit će se nepravodobne i nepotpune ponude.

MSU zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu.

Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu (a pritom na jednak način udovoljavaju ostalim uvjetima ovog natječaja) MSU će pozvati natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine koje ponude će Povjerenstvo, uz nazočnost natjecatelja, otvoriti i predložiti najpovoljnijeg natjecatelja.

Pravo prvenstva i prednosti

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, imaju osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako se u natječaju više osoba poziva na pravo prvenstva temeljem zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, red prvenstva utvrdit će se prema odredbama istog zakona.

Temeljem gore navedenog prava prednosti predmetni prostor ne može se dati u podzakup.

Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su dokazati to svojstvo te u ponudi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova te za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata potvrdu Gradskog ureda za branitelje. Navedene potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca. Također, natjecatelji koji se pozivaju na pravo prednosti iz ove točke, dužni su dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da li su korisnici mirovine, ne stariju od 3 mjeseca.

Pravo prednosti ne može se ostvariti dok traje zakup drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj je osnovi ostvaren. S tim u vezi, natjecatelj je obvezan dostaviti ovjerenu izjavu da nije zakupnik drugog poslovnog prostora.

Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

U slučaju da se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe određene točkom 6.1. i točkom 6.4., prednost imaju osobe određene zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Izbor

Otvaranje pisanih ponuda održat će se 8. (osmi) dan od dana isteka roka za podnošenje ponuda MSU na adresi Avenija Dubrovnik 17, Zagreb, uz čitanje tvrtke natjecatelja i ponuđene zakupnine.
Ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Izbor najpovoljnijeg natjecatelja, izvršit će se nakon ispitivanja urednosti, potpunosti i vjerodostojnosti dostavljenih ponuda s prilozima te će se objaviti na web stranicama MSU, www.msu.hr. u roku ne duljem od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda. Svim natjecateljima, na adresu njihova sjedišta dostavit će se pisana odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

MSU pridržava pravo staviti izvan snage ovaj natječaj bez dodatnih objašnjenja u svako vrijeme do sklapanja ugovora i to bez naknade bilo kakvih troškova.

Pravo prigovora 

- sudionici natječaja imaju pravo podnijeti prigovor protiv odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja;

- prigovor se podnosi u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja;

- prigovor se može usvojiti, odbiti ili odbaciti;

- odluka o prigovoru je konačna.

Sklapanje ugovora o zakupu i primopredaja posjeda

Sklapanje Ugovora s najpovoljnijim natjecateljem izvršit će se najkasnije u roku od 8 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.


Pregled prostora

Pregled predmeta zakupa bit će omogućeno, uz prethodnu najavu i dogovor te uz dostavu pisma namjere za sudjelovanjem na natječaju, svakim radnim danom od 9-13 sati, od trenutka objave natječaja do dana isteka natječaja.
Kontakt telefon za najavu pregleda prostora: 01 6052 701.


Dostava ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzej suvremene umjetnosti Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb, s naznakom «Javni natječaj za zakup prostora» preporučeno poštom s povratnicom.

Rok za podnošenje ponuda je 20 (dvadeset) dana od dana objave javnog natječaja.

Ispod možete preuzeti obrazac za prijavu: