NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu MUZEJSKI TEHNIČAR (bravarske ili strojobravarske struke) (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu MUZEJSKI TEHNIČAR (bravarske ili strojobravarske struke) (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

12.01.2021

Natječaj je otvoren od 12.1.2021. i traje do 20.1.2021.

Prema odredbama članka 33. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, raspisuje se

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

MUZEJSKI TEHNIČAR  (bravarske ili strojobravarske struke) (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom)

Uvjeti: srednje obrazovanje bravarske ili strojobravarske struke, položen ispit za muzejskog tehničara

Uz  pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje muzejskog tehničara
  • domovnicu

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen stručni ispit za zvanje muzejskog tehničara, uz obvezu polaganja navedenoga ispita u roku od 12 mjeseci od dana stjecanja uvjeta za pristupanje ispitu.

Kandidati/tkinje koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/tkinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/tkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati/tkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz i kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.  Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/tkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Natječaj je objavljen 12.1.2021. i traje do 20.1.2021.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI 10010 ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 17

 

Broj: 01-8/8-KL/rs Zagreb, 23.2.2021.

 

 

 

Temeljem članka 25. st. 2. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), članka 33. Statuta MSU, članka 8. st. 5. i članka 14. 1 15. Pravilnika o radu MSU ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti donijela je

 

 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA RADNOM MJESTU

MUZEJSKOG TEHNIČARA (bravarske ili strojobravarske struke)

 

 

Na prijedlog Povjerenstva za odabir kandidata odabirem DALIBORA CICVARU

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu MUZEJSKOG TEHNIČARA (bravarske ili strojobravarske struke) na neodredeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

 

Ravnateljica:

 

dr.sc. Snježana Pintarić, v.r.