Digitalna pristupačnost

 

Digitalna pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNOG SJEDIŠTA msu.hr

Kao tijelo javnog sektora, Muzej suvremene umjetnosti nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, koje se nalazi na adresi msu.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija msu.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Djelomičnu usklađenost uzrokuju određeni nepristupačni sadržaji navedeni u nastavku.

Podizanje razine pristupačnosti
Muzej suvremene umjetnosti će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja, u daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.msu.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti, te će se nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.
Ako muzej na temelju procjene pristupačnosti sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora utvrdi da bi ispunjavanje zahtjeva glede pristupačnosti određenog internetskog sadržaja ili programskog rješenja za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti zahtjevima pristupačnosti. 

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • video/audio sadržajima nedostaju titlovi
  • fotografije umjetničkih radova nemaju audio opise

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava sastavljena je 10. kolovoza 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja suvremene umjetnosti.
Izjava je zadnji put preispitana 30. rujna 2022. Muzej suvremene umjetnosti će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Samoprocjena je izvršena na temelju sljedećih elemenata pristupačnosti (prema: Državna škola za javnu upravu):

ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI

PRISTUPAČNOST OSIGURANA

 koriste li se za tekst jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja

 DA

 je li sav tekst poravnan po lijevoj margini

DA

 je li moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)

DA

 postoji li opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom

DA

 je li dobar kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranica

DA

 postoji li opcija promjene kontrasta na stranici

DA

 jesu li jasno označeni bljeskajući elementi stranice

nije primjenjivo

 sadrže li slike, grafovi i dijagrami <alt> atribute

DA

 sadrže li slike grafovi i dijagrami kratki tekstualni opis

djelomično

 ima li opis funkcija slike prednost pred opisom njenog sadržaja

nije primjenjivo

 odabiru li se izbornici klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje

DA

 jesu li poveznice u tekstu na stranici podcrtane ili označene na drugi jasan način

DA, označeno bojom

 jesu li poveznice deskriptivne i pružaju li informaciju o sadržaju na koji vode

DA

 imaju li video zapisi podnaslove na hrvatskom jeziku

DA

 jesu li na snimljenim audio i video materijalima zvukovi jasni i razumljivi

DA

 je li veličina ikona zadovoljavajuća

DA

 je li moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice

DA

 jesu li datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

djelomično

 

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije msu.hr korisnici mogu uputiti na e-mail msu@msu.hr  ili na adresu Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb, s naznakom – službenici za informiranje.
Ukoliko korisnici mrežne lokacije www.msu.hr primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome mogu obavijesti muzej na e-mail msu@msu.hr.
Muzej suvremene umjetnosti je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežne lokacije msu.hr, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.