N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu KUSTOS/ICA VODITELJ/ICA ODJELA ZA EDUKATIVNU DJELATNOST

 

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu KUSTOS/ICA VODITELJ/ICA ODJELA ZA EDUKATIVNU DJELATNOST

06.09.2021

Prema odredbama članka 33.st. 1. t. 15. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti, temeljem odluke ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti, raspisuje se

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 

KUSTOS/ICA  VODITELJ/ICA  ODJELA  ZA EDUKATIVNU DJELATNOST (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust)

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (povijest umjetnosti ili likovna kultura),  sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te položen stručni ispit za kustosa ili muzejskog pedagoga i znanje dva svjetska jezika

Uz  pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30  dana)
  • dokaz o znanju engleskog jezika
  • domovnicu

 

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti  te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, u skladu s čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni  su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.  Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb (za natječaj).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Natječaj je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici MSU dana 6.9.2021.i traje do dana 13.9.2021.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

10010 ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 17

Broj: 01-106/31

Zagreb, 29.9.2021.

 

Temeljem članka 25. st. 2. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), članka 33. Statuta MSU i članka 8. st. 5. Pravilnika o radu Muzeja suvremene umjetnosti,  ravnateljica je donijela

 

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU NA RADNOM MJESTU KUSTOSA VODITELJA ODJELA ZA EDUKATIVNU DJELATNOST

 

Ugovor o radu na radnom mjestu kustosa voditelja Odjela za edukativnu djelatnost sklopit će s IVANOM ŠEŠLEK.

 

 Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme zbog potrebe zamjene za rodiljni i roditeljski dopust.

 

 

 

Ravnateljica:

 

dr.sc. Snježana Pintarić  v.r.