JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI

12.11.2021 

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
ZAGREB, Avenija Dubrovnik 17

 

Broj: 01-122/2

Zagreb, 10.11.2021.

 

Na temelju članka 39., 40. st.1. t.1. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“  br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. st. 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“  br. 61/18 i 98/19), članka 34. Statuta Muzeja suvremene umjetnosti od 19.11.2018. te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 17.4.2020. i 2.11.2021. godine, Upravno vijeće Muzeja suvremene umjetnosti na sjednici održanoj 10.11.2021. donijelo je odluku kojom raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI

 

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja suvremene umjetnosti može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba:

 • koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • znanje jednog stranog jezika
 • koja nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, kako je propisano Kaznenim zakonom i protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje Uvjerenjem o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva nadležnog za pravosuđe koje pribavlja poslodavac odnosno uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak pribavljenoga od nadležnog suda ili sustavom e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave

 

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan za ravnatelja/ravnateljicu.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada
 2. program rada Muzeja suvremene umjetnosti za četverogodišnje razdoblje
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 4. dokaze o radu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u navedenim djelatnostima)
 5. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika indeksa i sl.)
 6. vjenčani ili rodni list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim ispravama
 7. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, ne starije od 15 dana od podnošenja prijave

 

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti  te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze na dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”  br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

 

Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Muzeja suvremene umjetnosti.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom, na adresu: Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, 10010 Zagreb, ili se predaju osobno u tajništvu Muzeja,  radnim danom od 8,00 do 16,00 sati s naznakom “Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja suvremene umjetnosti – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnose pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom u povodu natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o imenovanju ravnatelja/ravnateljice bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja suvremene umjetnosti sukladno članku 10. st.1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”  25/13 i 85/15).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Muzej suvremene umjetnosti kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog psotupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj je objavljen 12.11.2021. na mrežnoj stranici Muzeja suvremene umjetnosti i u „Narodnim novinama“.